SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Kombinácia projektového riadenia podľa PRINCE2 a agilného rámca Scrum

0

Ak zvažujete vo vašej organizácii, či riadiť vývoj produktov projektovo alebo využiť jeden niektorý z agilných rámcov, môže vám tento článok uľahčiť premýšľanie.

Metodiky resp. štandardy projektového riadenia sú určené na riadenie projektov. Projekt je dočasná organizácia vytvorená s cieľom dodať produkt či produkty podľa dohodnutého zdôvodnenia projektu (Business Case).

Agilné rámce sú určené na riadenie vývoja (dodávky) produktov, resp. ich zdokonaľovanie, či už v rámci bežnej prevádzky, alebo formou projektov. Nie sú teda určené na riadenie projektov a nemožno nimi nahradiť projektové riadenie.

Otázkou teda nie je, či používať jedno alebo druhé, ale skôr to, v akej miere oba prístupy – projektový a agilný – vhodne kombinovať a úspešne navzájom integrovať.

Možnosť vzájomnej kombinácie vysvetlíme na príklade kombinácie metodiky projektového riadenia PRINCE2 a najznámejšieho agilného rámca Scrum.

Silnou stránkou metodiky PRINCE2 je strategické a operatívne riadenie projektu. PRINCE2 sa však podrobne nevenuje riadeniu dodávky produktov. Podľa PRINCE2 v procese riadenia dodávky produktov príjme vedúci tímu (tím) balík práce od projektového manažéra (PM). Tím pravidelne informuje PM o postupe prác a odovzdá PM dokončený balík práce. Tím sa sám rozhoduje, ako bude postupovať pri tvorbe produktov v rámci zadania daného balíkom práce.

Práve organizáciou práce pri vývoji produktov sa zaoberajú agilné rámce, z ktorých najznámejším je Scrum. Ponúka sa teda integrácia Scrumu do procesu riadenia dodávky produktov PRINCE2. Pri vzájomnom prepájaní však musíme postupovať s rozvahou.

Grafické znázornenie možnej integrácie Scrumu do PRINCE2 nájdete na obrázku č. 1.

Zdroj: Autori podľa PRINCE2 Agile Manualu, © AXELOS Limited a Kenneth S. Rubin a Innolution LLC

Jedna z oblastí, ktorej treba venovať osobitnú pozornosť pri vzájomnej kombinácii PRINCE2 a Scrumu, sú roly.

Roly v PRINCE2:

 • Projektový výbor (Project Board) zložený z výkonného riaditeľa projektu (Executive), hlavného používateľa (Senior User) a hlavného dodávateľa (Senior Supplier)
 • Projektový manažér (Project Manager)
 • Vedúci tímu (Team Manager)
 • Odborné zabezpečenie (Project Assurance), autorita pre zmenu (Change Authority), podpora projektu (Project Support)

Tím Scrum je zložený zo:

 • Scrum Mastera
 • Vlastníka produktu (Product Owner)
 • Vývojového tímu (Development Team)

Prvé prispôsobenie sa týka roly PM. Tá je v PRINCE2 povinná, zatiaľ čo Scrum rolu PM neobsahuje. Pri integrácii PM do tímu Scrum môžeme zvážiť nasledujúce možnosti:

 • Ponecháme tím Scrum tak, ako je, a rola PM bude stáť mimo tohto tímu. Projektový manažér bude komunikovať s tímom ako celkom.
 • Ponecháme tím Scrum a určíme jeden kontaktný bod, ktorý bude komunikovať s PM.
 • Vytvoríme rolu vedúceho tímu, ktorý bude súčasťou realizačného tímu Scrum. Vedúci tímu potom bude komunikovať s PM.

Pri všetkých možnostiach musíme zároveň dbať na to, aby boli dodržané agilné spôsoby práce, ako je samoorganizácia tímu, spolupráca, preferencia vedenia a koučovania tímu pred jeho riadením.

Ďalej budeme prispôsobovať rolu vlastníka produktu. Opäť sa nám ponúka niekoľko možností:

 • Pri jednoduchších projektoch môže prevziať rolu vlastníka produktu hlavný používateľ. Bude zastupovať záujmy a požiadavky zákazníka a definovať produkt/y.
 • Pri zložitejších projektoch bude vlastník produktu súčasťou realizačného tímu Scrum a bude podriadený hlavnému používateľovi. Hlavný používateľ bude zastupovať záujmy a požiadavky zákazníka na najvyššej úrovní, vlastník produktu na detailnej (realizačnej) úrovni.

Aj pri role Scrum Mastera môžeme zvážiť nasledujúce možnosti:

 • Rola Scrum Mastera bude zároveň rolou vedúceho tímu. Voči PM bude vystupovať ako vedúci tímu a zároveň bude koučovať vývojový tím.
 • Rola Scrum Mastera bude zároveň rolou PM v prípade, že PM je aj vedúcim tímu. Voči projektovému výboru bude vystupovať ako PM a zároveň bude viesť a koučovať vývojový tím.
 • Rola Scrum Mastera bude stáť samostatne v rámci realizačného tímu.

Uvedené kombinácie treba brať ako možné varianty. Vždy je nevyhnutné usporiadanie tímu prispôsobiť konkrétnemu projektu, prostrediu, vyspelosti tímu atď.

Pri vzájomnej kombinácii PRINCE2 a Scrumu netreba zásadne meniť zodpovednosti jednotlivých rolí. No je potrebné, aby boli všetky roly oboznámené a uzrozumené s princípmi riadenia projektov aj so základmi agilných spôsobov práce.

 

Autori: Mgr. Martina Jiříčková, Ing. Štefan Ondek
POTIFOB

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať