Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

IT Pro: 5 dôvodov v prospech IT outsourcingu

0

AKO OUTSOURCOVAŤ IT SLUŽBY?

Najčastejšie argumenty v prospech rozhodnutia spoločností outsourcovať IT služby sú zvýšenie efektivity, šetrenie finančných prostriedkov, zníženie rizika alebo ochrana investícií. Tieto argumenty sú logické.

IT patrí k najpopulárnejším odvetviam, ktoré sú outsourcované. Navyše sa takýto spôsob zabezpečovania IT služieb označuje aj za významný krok ovplyvňujúci stratégiu firiem.

Celosvetovo sú v outsourcingu najvyužívanejšie administratívne služby, pričom IT nasleduje hneď za nimi. Hoci je šetrenie nákladov najvýraznejší dôvod, prečo firmy uprednostňujú outsourcing pred využívaním interných zdrojov, ostatné motívy nie sú ani v najmenšom zanedbateľné.

1. Jednoduchý prístup k odborníkom

Jedna vec vo svete IT je technológia a druhá zas ľudský faktor, ktorý býva často dôležitejší. Jedno nemôže existovať bez druhého, no kým výkonnú infraštruktúru a softvér si môže kúpiť takmer každý subjekt, kvalitní IT špecialisti sa hľadajú ťažko.

Niektorí poskytovatelia outsourcingu majú rozsah služieb v portfóliu široký, iní sa môžu špecializovať len na určitú IT oblasť. Dôležitou súčasťou prevádzkovania IT formou outsourcingu je zabezpečenie IT rolí v rôznych oblastiach – od fyzickej IT infraštruktúry až po analytickú prácu s dátami. Poskytovateľ outsourcingových služieb má pri každej role nielen technologické vedomosti a zručnosti, ale aj znalosti z daného odvetvia a typu podnikania/biznisu, čo je významná pridaná hodnota kvalitného IT outsourcingu.

Outsourcovaním vám síce vznikne potreba túto službu zaplatiť, no odpadne nevyhnutnosť vkladať značné financie do nového zamestnanca, či už ide o náklady na zamestnávanie, alebo o platenie školení a certifikácií.

2. Nastavenie úrovne outsourcovania podľa potreby

Každá spoločnosť či firma má rôzne aktuálne alebo dlhodobé potreby, ktoré v oblasti IT musí zastrešiť. Rovnako pracuje s istou stratégiou. Poskytovatelia outsourcingových služieb ponúkajú subjektom flexibilitu vo forme viacerých možností spolupráce, ale aj ich rýchlej zmeny v prípade potreby.

Pri prevádzke IT vo vlastnej réžii by subjekt mohol stratiť konkurenčnú výhodu alebo premeškať príležitosť, pretože by musel napríklad kúpiť nový hardvér alebo softvér, implementovať ho, prípadne rozšíriť znalosti svojho tímu alebo prijať nového človeka, čo netrvá krátko.

Najčastejšie sa v našich končinách využíva outsourcing, keď časť IT služieb zastreší nezávislý poskytovateľ u zadávateľa. Typicky ide o starostlivosť o IT infraštruktúru, jej časť alebo IT proces. Donedávna bol z hľadiska počtu dodávateľov využívanejší single-outsourcing, keď sa o všetky služby staral len jeden subjekt.

Dnes sa skôr stretávame s multi-outsourcingom, ktorý je charakteristický tým, že na jednej službe pracuje viacero spoločností s rozdelenými kompetenciami. Môže ísť napríklad o prevádzku informačného systému, kde má jeden poskytovateľ na starosti funkčnosť, druhý dostupnosť a tretí bezpečnosť.

3. Zväčšenie priestoru na inovácie a zrýchlenie core biznisu

Je známe, že vďaka outsourcingu sa výrazným spôsobom šetria finančné náklady na hardvérové alebo softvérové vybavenie spoločností. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že úspora nákladov je najvýraznejšia pohnútka na outsourcovanie, čoraz viac sa do popredia tlačia strategickejšie impulzy.

Je už známe klišé, že firme odpadá starosť o vlastné oddelenie, interných zamestnancov a realizáciu procesov a môže sa tak sústrediť na inovácie vo svojom vlastnom biznise. Mnoho skúsených manažérov tvrdí, že presun niektorých IT služieb k poskytovateľovi outsourcingu ich prinútilo zmeniť organizačnú štruktúru. Cieľom zmeny bolo sústrediť sa viac na potreby svojho zákazníka v danom odvetví a spôsobe podnikania.

Outsourcing je dnes súčasť konceptu stratégie spoločnosti. Dôležité je hneď na začiatku správne vypočítať všetky náklady na vlastníctvo technológií (TCO), určiť si kľúčové indikátory, ktoré treba sledovať, a aj ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Na základe dohodnutých podmienok môžete profitovať z vedomostí a zručností od outsourcovaných odborníkov a vytvárať tak priestor na plné rozvinutie potenciálu vlastných ľudí. Napríklad aj tým, že poskytovateľ outsourcingu dokáže rýchlo zareagovať na vaše požiadavky a disponuje najnovšími znalosťami v oblasti.

4. Bezpečnosť dohodnutej úrovne outsourcing nenaruší

Prognózy na rok 2016 sa v otázkach IT outsourcingu spájajú v jednom - čoraz viac a intenzívnejšie sa budeme sústreďovať na bezpečnosť. Tá sa týka najmä citlivých dát, ku ktorým majú poskytovatelia služieb prístup. Ako dôsledok zvýšených nárokov na bezpečnosť môžu klienti, ale aj IT odborníci čakať príchod nových a inovatívnych spôsobov, ako chrániť zverené dáta.

Organizáciám sa najviac oplatí outsourcovať obnovu IT po výpadkoch, resp. pohromách (Disaster Recovery). Nedávno zverejnená štúdia Computer Economics IT Outsourcing 2015/2016 zistila, že outsourcing Disaster Recovery má najväčší potenciál na úspešné zníženie nákladov v porovnaní s 10 ďalšími bežne outsourcovanými funkciami.

Podľa štúdie až 92 % firiem tvrdí, že zavedením outsourcingu Disaster Recovery sa im znížili alebo minimálne nezmenili náklady na túto IT funkciu – významne sa však znížilo riziko.

Základné pravidlo stále platí – poskytovateľovi dajte limitovaný prístup len k tým dátam, ktoré pri svojej práci potrebuje, a v zmluve si starostlivo ošetrite otázku bezpečnosti a zodpovednosti za prípadnú nedostupnosť alebo ich zneužitie.

Poskytovatelia IT služieb na základe zmluvného vzťahu ručia za svojich pracovníkov, ktorých si najímate na dohodnuté služby. Rovnako sú dobrou indíciou certifikáty, ktoré garantujú poskytovanie služieb, riadenie projektov alebo ochranu dát v súlade s istými normami alebo „best practices“ (napríklad ISO 27000, ISO 10000, ISO 10006 alebo ISO 20000).

5. Nesprávne vypočítané vlastné náklady na prevádzku IT služby vo vlastnej réžii

Ako sme už spomínali, moderné outsourcovanie sa čoraz viac prikláňa k praxi multi-sourcingu, teda vytvárania vlastných modelov riadenia služieb a využívania viacerých poskytovateľov na rôzne oblasti.

Dôraz sa kladie aj na flexibilnosť zmluvného vzťahu, aby boli služby čo najlepšie šité na mieru tomu, kto ich nakupuje. Podstatná je možnosť škálovania a prispôsobovania počas celého trvania platnosti zmluvy. Vždy sa však odporúča dohodnúť si podmienky ešte pred podpisom zmluvy a na zachovanie efektivity ich meniť iba v nevyhnutných prípadoch.

Transparentnosť poskytovaných služieb je ďalší faktor, ktorý hovorí v prospech outsourcovania IT a na ktorom by ste mali trvať. Najlepšie sa transparentnosť dosahuje pravidelným reportovaním.

Keďže sa v praxi využívajú rôzne modely, ako a čo môžete outsourcovať, neexistujú jednotné odporúčania, ktoré by platili pre všetkých. Nevyhnutné je najmä to, aby bol vzťah medzi poskytovateľom služby a klientom otvorený a založený na dôvere. Zo strany outsourcingovej spoločnosti sa vyžaduje, aby dokonale pochopila klientov business case a na základe analýzy mu nastavila funkčný plán a stratégiu.

V praxi sa často stretávame s tým, že interné oddelenia pracujú s nesprávnym TCO. Nie je to nič nové, ale platí to stále. Celkové náklady na prevádzku IT služby alebo technológie netvoria len náklady na hardvér, softvér, licencie či mzdy IT špecialistov, ale napríklad aj náklady na školenia, konektivitu alebo bezpečnosť. Často sa zabúda, že interné IT oddelenie nemá plne skonsolidovanú IT infraštruktúru, úložiská alebo IT službu a reinžinieringom po zavedení outsourcingu by sa mohli niektoré náklady ešte znížiť.

Takisto zabúdame na generačné obmeny, nepriame energie (chladenie), nevyhnutné certifikáty a revízie vyžadované legislatívou na údržbu priestorov, resp. budov. Napríklad pri outsourcovaní platformy ako služby (PaaS), kde si zákazník prenajme prostredie Windows, nejaký systém ERP či len e-mailovú službu, má zákazník garanciu plnej kondície služby na aktuálnych a ošetrovaných technológiách. Vo vlastnej réžii by subjekt musel generačné výmeny serverov či úložísk pokrývať kapitálovými výdavkami. Z našich prieskumov vyplýva, že generačné výmeny serverov a storageu sa udejú približne raz za 4 roky.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať