Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Aký je trh ERP na Slovensku?

1

Ako hodnotíte minulý rok z hľadiska predaja riešení ERP na Slovensku a aké máte očakávania na tento rok?

Asseco Solutions

Rok 2015 bol pre spoločnosť Asseco Solutions úspešný. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sme zaznamenali nárast počtu nových licencií a zároveň potvrdili dlhodobú stabilitu zákazníckeho portfólia, čo je pre nás znak, že naše úsilie o neustály rozvoji produktov ERP a HORECA, ako i kvality našich služieb je úspešné. V roku 2016 sa okrem iného venujeme aj rozvoju partnerskej siete, od ktorej očakávame zvýšenie obchodného potenciálu, ale i rozšírenie možností poskytovať našim zákazníkom špecializované odborové riešenia na najvyššej možnej úrovni. Aj keď trend „mobility“ v ERP na Slovensku je pomalší ako v iných európskych krajinách, využitie cloudových riešení a mobilných zariadení môže priniesť postupné zvyšovanie penetrácie ERP aj v menších spoločnostiach. Navyše sa nám podarilo nakumulovať dostatočné zdroje na investície do oblasti IoT, resp. Priemysel 4.0, takže veríme, že už čoskoro budeme našich zákazníkov oslovovať novým riešením aj v tomto smere.

CÍGLER SOFTWARE

V minulom roku sme zo stany zákazníkov pociťovali silnejúci záujem o riešenia ERP, a to tak o on-premise systémy, ako aj cloudové služby. Najväčší záujem prejavujú firmy o riešenia, ktoré im pomôžu znížiť náklady a zefektívniť prevádzku podniku. Najsilnejší záujem je o obchodné riešenia, ktoré kompletne pokrývajú procesy nákupu, predaja a starostlivosti o zákazníkov. Prevažuje záujem o úzku integráciu ERP a CRM a zákazníci prednostne vyhľadávajú také systémy, ktoré sú od jedného dodávateľa, aby boli čo najviac prepojené a podporovali sa. V tomto roku očakávame podobný trend. Porastie záujem o cloud a myslím si, že pribudnú nové, technologicky čisto cloudové riešenia. Hlavne v segmente malých firiem, kde nie sú potrebné úpravy softvéru na mieru, bude ERP v cloude preferované riešenie.

Control Informatika

Rok 2015 hodnotíme z pohľadu našej spoločnosti Control Informatika SR, s. r. o., a nášho inovovaného riešenia ERP Dialog 3000Skylla ako dosiaľ najlepší v našej histórii. Podarilo sa nám zrealizovať ďalších 5 nových úspešných projektov, doplnili sme konzultačný tím a viac stabilizovali celú prevádzku. Rok 2016 vidíme takisto optimisticky a čakáme ďalšie oživenie trhu ERP. Budeme sa sústreďovať na podporu existujúcich zákazníkov v ich bezproblémovom prechode na nové riešenie na báze tenkého klienta cez aplikačný server Skylla. Samozrejme, budeme rozvíjať aj ďalšie nové projekty v strojárskom a nábytkárskom segmente a v zákazkových riešeniach, na ktoré sa dominantne orientujeme. Zameriavať sa budeme ako vždy na spoločnosti od veľkosti XS až po XXL, vyžadujúce prepracované výrobné riešenie, ktoré sa vie prispôsobiť ich potrebám a procesom.

DC Concept

Začína prevládať trend, keď sa firmy z pasívnych používateľov systémov ERP stávajú postupne čoraz náročnejšími na poskytované výstupy zo systému a celkovú využiteľnosť pri svojom podnikaní. Trendy systémov ERP prenikajúce zo zahraničia ovplyvňujú čoraz častejšie aj rozhodovanie o výbere riešenia ERP na domácom trhu. Kým v minulosti sa systém ERP považoval za nevyhnutné zlo, aby firma mala prehľad o procesoch, v dnešných časoch si zákazníci vyberajú riešenia nielen s prihliadnutím na cenu, ale aj na ďalšie dôležité prvky. Do popredia sa dostáva ergonómia systému, jednoduchosť práce a modularita systému. Zákazníci sú ochotní zaplatiť si za funkcionalitu, ktorá im uľahčuje prácu a podáva reálny obraz o stave firmy, ale nechcú platiť za tie veci, ktoré nepoužívajú. Vyberajú si preto také riešenia ERP, ktoré sa vedia čo najlepšie prispôsobiť svojim potrebám – či už z hľadiska modulárnosti riešenia, alebo cenovej flexibility systému ERP. Stále však trh citlivo reaguje na cenu ponúkaného riešenia ERP. Je to spôsobené zväčša tým, že ak prechádzajú firmy z tzv. škatuľových riešení, nedokážu bez dostatočnej oponentúry predajcu riešenia ERP pochopiť, že cena navrhovaného riešenia ERP je adekvátna firemným potrebám zisteným počas prvotnej analýzy vo firme. Rok 2016 vnímame pozitívne z hľadiska predaja či už pri existujúcich zákazníkoch, ale aj pri nových, ktorí stoja pred výzvou zmeny informačného systému. Dôraz sa začína klásť na zredukovanie času implementácie nového riešenia ERP a následne na kvalitný poimplementačný servis.

KROS

Trh je dnes neprehľadný. Zákazník má problém vybrať si vhodné riešenie. Z tejto neprehľadnosti vyplývajú pre zákazníka nepríjemné veci. Napríklad keď sa už raz namočí do obchodu, v krátkom čase zistí, že musí investovať aj dvojnásobok pôvodne očakávanej sumy, aby riešenie spĺňalo jeho očakávania. Do flotily našich úspešných projektov zaraďujeme nový produkt ONIX. Tento systém ERP je vhodný od malých firiem až po stredne veľké spoločnosti, ktoré začínajú chápať, že Excelom alebo štandardnými účtovnými programami sa firma neriadi ľahko.

Minerva Slovensko

Všeobecne možno zaradiť minulý rok ako priemerný v zmysle dopytu po riešeniach ERP. Minerva Slovensko sa zaoberala predovšetkým upgradmi u existujúcich zákazníkov. Očakávania na tento rok sú mierne vyššie.

Oracle Slovensko

Na slovenskom trhu pozorujeme stále vzrastajúci záujem o moderné cloudové riešenia. Pozornosť k nim obracia nielen komerčný sektor, ale o ich výhodách hovoríme aj so štátnou správou. Preto v budúcnosti očakávame väčší príklon ku cloudu. Naša spoločnosť urobila mnohomiliardovú investíciu do vývoja najkomplexnejšieho portfólia cloudových služieb, v cloude teraz ponúka viac ako 600 aplikácií, z ktorých najžiadanejšie sú tak aplikácie ERP, ako aj aplikácie typu HCM na riadenie ľudských zdrojov alebo CX na riadenie spokojnosti zákazníka. Aby sme trend príklonu k modernému cloudu ešte podporili, otvárame teraz v Prahe centrum cloudového predaja pre strednú Európu, kde bude k dispozícii našim zákazníkom viac ako stovka obchodníkov.

SAP Slovensko

Aj slovenskí zákazníci čoraz viac vyžadujú okrem klasických funkcionalít systémov ERP vyššiu pridanú hodnotu v podobe pokročilej analytiky či väčšej flexibility. Hoci je teda záujem o nástroje ERP stabilný, prejavuje sa trend rastu dopytu po nových, vyspelých riešeniach, postavených na in-memory technológii. Ponúkajú totiž oveľa vyšší výkon, ktorý je v dobe prudkého nárastu objemu dát nevyhnutný. SAP preto systematicky buduje portfólio svojich produktov tak, aby reflektovalo výzvy big data, internetu vecí či cloudu. Je to nespochybniteľný smer, ktorým sa uberajú korporátne IT. To, že všetko dnes pracuje nielen na klasických PC staniciach, ale aj v mobilných zariadeniach, je už samozrejmosť. Očakávame preto ďalšie preklápanie tradičných on-premise riešení do cloudu a pokračovanie v trende rýchleho rastu vyspelých in-memory technológií.

SOFTIP, a. s.

Zrealizované projekty v roku 2015 potvrdili trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné riešenie ERP, či už je to SOFTIP PROFIT, alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám. Preto jedna z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy. A následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného riešenia ERP.

1 komentár

Nazorova vojna reakcia na: Aký je trh ERP na Slovensku?

22.7.2016 23:07
Každá zo spoločností krásne vyjadrila názor na trh. Je vidieť, že veľké spoločnosti vidia trh inak ako tie malé. Tie malé sa sťažujú, alebo hovoria o stagnácií a miernom náraste.
Dôležité je pochopiť rozdiel medzi krabicovým programom, ktorý sa tlačí do vyspelých ERP systémov. ERP systém nie je len o možnosti tvorby tlačových výstupov a prepracovaním lepšej funkčnosti, je to hlavne o potrebných úpravách pre zákazníka s dlhodobého udržateľnosti riešenia a najmä meniacim sa podmienkam zákazníka voči trhu a potrebám odberateľov a dodávateľov.
Veľké nadnárodne spoločnosti, ktoré predávajú riešenia pre slovenských zákazníkov so slovenským majetkovým prepojením to nemajú ľahké, lebo buď predávajú nedokonalé riešenie s hodnotným menom. Alebo predávajú kvalitné riešenie s hodnotným menom, ale za veľmi vysoké ceny.

Resume:
Zákazník má na výber buď kúpi vylepšený účtovný program s pridanými funkciami a prispôsobí firmu k tomuto riešeniu, ale pozor nie s plnohodnotným ERP systémom. Alebo obstará produkt, ktorý je drahší a naštartuje ERP svoju firmu o veľký krok dopredu.
Čo je fajn má na výber a správny obchodník zákazníkovi presne vysvetlí rozdiel a hlavne neoklame. :)

Implementácia ERP systému je v partnerstvo na dlhú dobu, ktoré je veľmi dobré zvážiť, pri ktorom platí pravidlo. Nie som tak bohatý, aby som si kupoval lacné výrobky.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať