Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Trafostanice pripravené na smart riadenie

Technológie
0

Špeciálny projekt

Pred takmer jeden a pol rokom zarezonovala správa, že historicky najvyšší grant EÚ dostal slovensko-český energetický projekt ACON. Ako sa realizuje v praxi?

Projekt ACON (Again Connected Networks) sa opiera o cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Českou republikou v oblasti integrácie trhu s elektrinou. Začal sa plniť v roku 2018 a všetky úlohy by mali byť ukončené v roku 2024. Podstatou projektu je zavádzať do distribučných energetických sústav inteligentné prvky. Pomôže to vytvoriť elektrizačnú sústavu s malými stratami, vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok energie.


Pôvodná trafostanica v Českej republike v oblasti Mlýnky, ktorá zostala ako dedičstvo zo spoločnej republiky

Jedna z prvých úloh projektu mala vyriešiť problémy s najporuchovejším elektrickým vedením pokrývajúcim energiou Trenčín a jeho okolie. Vietor, sneh, námraza či búrky spôsobovali neustále poruchy na 8,5 km vzdušnom vedení. Vodiče elektriny sa teda preložili zo stožiarov do podzemného kábla spolu s optickým káblom v rámci prípravy na budúcu digitalizáciu. Kým káble pri nejakej inej činnosti nepresekne „šikovný“ bagrista, zostanú v bezpečí a prenos elektrickej energie nebudú ohrozovať žiadne poveternostné vplyvy, zvýši sa spoľahlivosť jej prenosu. Vedľajší pozitívny efekt je ohľaduplnosť k prírode, pretože z krajiny sa odstránia stožiare. Odstráni sa takisto elektrické vedenie, drôty na nich, ktoré niekedy stoja vo vtáčích preletových koridoroch alebo inak spôsobujú úhyn vtákov. Súčasťou digitalizácie vedenia je aj budovanie smart transformačných staníc. Pomocou optického kábla bude prebiehať komunikácia distribútora s koncovou transformačnou stanicou. Súčasťou tejto úlohy bola pred rokom aj výstavba troch inteligentných transformačných staníc pre koncových zákazníkov.

Inteligentná trafostanica

Transformačná stanica novej generácie má zlepšiť informovanosť dispečera o poruchách, ktoré sa v nej môžu vyskytnúť. Bude vybavená diagnostikou merania napätia prúdu tak na strane vysokého napätia (22 kV), ako aj na strane nízkeho napätia (0,4 kV). Digitalizácia zlepší informovanosť o tom, čo sa deje v distribučnej sústave. Takto budú energetici v ZSD lepšie pripravení aj na budúcich lokálnych výrobcov najmä zelenej energie z obnoviteľných zdrojov, rôzne decentralizované zdroje, dobíjacie stanice pre elektromobily, prípadne akumuláciu energie v elektromobiloch či iných úložiskách.


Smart transformačnú stanicu v lokalite Skalica – Mlýnky predstavil v rámci projektu ACON Tomáš Šípoš (vpravo) a Tomáš Turek (v strede) zo Západoslovenskej distribučnej

V poradí štvrtá nová moderná trafostanica sa vybudovala v pohraničnej lokalite Skalica – Mlýnky. Dokončená bola v novembri 2020. V rámci dedičstva spoločnej Česko-Slovenskej republiky zostala po rozdelení na českej strane trafostanica, ktorá patrila slovenskej spoločnosti Západoslovenská distribučná. Problémy spôsobovalo, keď ju bolo treba servisovať či opravovať poruchy, pričom všetko prebiehalo na území inej krajiny. V rámci odstraňovania pohraničných problémov a modernizácie energetickej sústavy sa zaradila do plánov výstavby aj táto trafostanica. Jej prínos ocenia obyvatelia skalického regiónu. 

Tomáš Turek, predseda predstavenstva Západoslovenská distribučná o nej povedal:

Vybudovaním novej transformačnej stanice riešime prezenčné prepojenie, kde my zásobujeme kolegov na českej strane a naopak. Zároveň posilňujeme elektrické vedenie tak, aby sme si vedeli navzájom pomôcť v prípade krízových udalostí. Stavba Skalica – Mlýnky zahŕňa približne 700 metrov elektrického vedenia s vysokým napätím, ktoré sme zviedli zo stožiarov do káblov pod povrch zeme a pripojili sme ho na novovybudovanú trafostanicu kioskového typu. Tá obsahuje prípravu na budúce smart riešenie tým, že má v sebe zabudovaný optický kábel. Touto stavbou sa odstránila časť vzdušného vedenia a odpojená stará stĺpová trafostanica zostala za hranicou Českej republiky. Celkové náklady sa vyšplhali približne na 100-tisíc eur.

Smart riešenie distribúcie spočíva v tom, že sa v rámci modernizácie kladie optický kábel pozdĺž liniek elektrického vedenia. Optické vedenie bude prenášať dáta z koncových prvkov, napríklad zo smart trafostaníc. Takáto trafostanica obsahuje diagnostiku merania a prvky komunikácie na zasielanie dát späť do centra. Distribútorovi to umožňuje online zistiť, čo sa na konkrétnej trafostanici deje, prípadne trafostanicu i diaľkovo ovládať. Tak je dispečer schopný veľmi rýchlo posúdiť, aký je stav distribučnej sústavy (napríklad napätie v trafostanici, zaťaženie celej trafostanice alebo jej celkový výpadok či zaťaženie konkrétneho vývodu), prípadne či je tam porucha. V budúcnosti by tak mal byť dispečer schopný flexibilne riešiť výkon zaťaženia distribučnej sústavy. Prejaviť by sa to malo v podstatne vyššej spoľahlivosti dodávky elektriny.


Miesto, kde vstupuje elektrické vedenie zo stožiarov do podzemného kábla

Tomáš Šípoš, vedúci úseku regulácie v Západoslovenskej distribučnej, zodpovedný za projekt ACON dodal:

Projekt ACON sa týka pohraničných okresov Skalica, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín i Senica. Do projektu bude zapojených 100 až 150 trafostaníc, ktoré sa modernizujú. Modernizácia má dosah na výmenu technológie v trafostanici.

V súčasnosti nemá distribúcia elektriny informácie o tom, čo sa deje vnútri sústavy na úrovni napäťovej hladiny nízkeho napätia. Smart elektromery, ktorých má Západoslovenská distribučná nainštalovaných u odberateľov 180 000 kusov, zabezpečujú to, že distribútor vie, čo sa deje na koncovom zariadení u spotrebiteľa. Nemá však dostatok informácií, čo sa deje vo vnútri sústavy. Štandardné trafostanice iba transformujú napätie z vyššej úrovne na nižšiu, ale takisto neposkytujú žiadne informácie. Diagnostiky a merania, ktoré sú v súčasnosti potrebné na plánovanie rozvoja elektrickej sústavy, tam v minulosti neboli nasadzované. Nové trafostanice, ktoré sa budujú v rámci projektu ACON, preto budú obsahovať aj najnovšie, najmodernejšie technológie. Tie budú pomocou zabudovanej technológie poskytovať distribútorovi online elektriny informácie o tom, čo sa deje v trafostaniciach. Keď dispečing uvidí, že nejaký parameter prekročil stanovenú hodnotu, môže indikovať zásah jednotky, aby sa predišlo poruchovosti trafostanice. A súčasne sa na týchto trafostaniciach zabezpečia aj dodatočné merania jednotlivých vetiev elektrických vedení, ktoré z trafostanice vystupujú. Doteraz sa meria len komplexný údaj, koľko energie z trafostanice súhrnne vystupuje, ale nie každá jednotlivá vetva. Meranie na každej vetve uľahčí plánovanie rozvoja sústavy a uľahčí to aj detailnejšie informácie na vyhodnocovanie žiadostí o pripojenie nových používateľov sústavy. A práve toto zaťaženie trafostaníc v jednotlivých lokalitách je nevyhnutný predpoklad na ďalší rozvoj modernej digitálnej energetiky. Smart meter zabezpečuje informáciu, čo sa deje na konkrétnom odbernom bode, a inteligentná trafostanica zabezpečuje informáciu v uzlovom bode. Z uzlového bodu je napájaný rôzny počet odberateľov. Samozrejme, sú veľké rozdiely medzi veľkými mestami (Trnava, Malacky či Bratislava) a menšími obcami v regionálnych lokalitách. Každá taká trafostanica je nevyhnutná integrálna súčasť sústavy.


Nová kiosková trafostanica má predpripravené pripojenie na smart technológie 

Predpríprava na zapojenie smart zariadení do energetickej sústavy je súčasťou postupného prechodu na ešte väčšiu digitalizáciu a modernizáciu distribúcie elektrickej energie v Západoslovenskom kraji ako súčasť Industry 4.0.

 

Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať