SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Ako zabrániť detskej obezite – novinky zo štúdie IDEFICS

0

Motivácia detí k cvičeniu vytvorením prostredia s dostatkom zelene, športových areálov a ihrísk môže byť jednoduchou cestou boja proti detskej obezite. Zároveň sa rodičia musia ubezpečiť, že ich deti majú dostatok nočného spánku. Toto sú nedávne výsledky projektu IDEFICS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced Health EFfects In Children and infantS), ktorý schválila Európska komisia.

Rozsiahla európska štúdia IDEFICS - tento projekt skúma zdravotné účinky výživy, životného štýlu a spoločenského prostredia u európskych detí vo veku 2 - 10 rokov. Výskumníci vypracovali, implementovali a nakoniec vyhodnotili konkrétne prístupy zamerané na redukciu prevalencie chorôb zapríčinených výživou a životným štýlom. Nedávno taktiež sprístupnili svoje nové významné výsledky k tejto štúdii.

Nárast objemov pása od severu až k juhu
Štúdia ukázala, že asi pätina detí je postihnutá nadváhou alebo obezitou. Všeobecne v rámci Európy má nadváhu viac dievčat ako chlapcov vo veku 10 rokov. Medzi sledovanými krajinami IDEFICS bola prevalencia obéznych detí v južnej časti Európy vyššia (až do 20 %) ako v severnej (menej ako 5 %) (viď obr.). Toto je v súlade s vyššou frekvenciou jedenia počas sledovania TV v južnej časti v porovnaní so severnou časťou Európy; švédske deti to robili z času na čas, kým asi tri štvrtiny talianskych detí jedli vždy pri TV. Ešte treba zistiť, či môže byť jedenie počas sledovania TV faktorom, ktorý súvisí so vznikom obezity.

Prehľad IDEFICS ukázal, že švédske deti pili najmenšie množstvo cukrom sladených nealkoholických nápojov. Tiež - v súlade s kultúrnymi návykmi - žiadne švédske dieťa neuviedlo, že konzumuje viac ako 3 cukríky za týždeň a iba 1 % detí uviedlo, že konzumuje čokoládu a cukríky častejšie ako 3 razy do týždňa. Konzumujú aj veľmi málo sušienok a koláčov. Takmer 40 % švédskych detí uviedlo, že aspoň raz denne konzumuje čerstvé ovocie, a tiež je tu najvyššia konzumácia čerstvej zeleniny, pričom takmer 60 % uviedlo, že ju konzumuje 1 až 3 razy do týždňa. Toto správanie úzko súvisí s vyváženou stravou obsahujúcou množstvo ovocia a zeleniny, pričom sladkosti a čokoláda predstavujú len občasnú maškrtu.

V priemere asi polovica predškolských detí (2 až 6 rokov) uviedla, že konzumuje tepelne upravenú zeleninu najmenej raz za deň s výnimkou Cypru a Talianska, kde bol tento podiel iba 20 %. Keďže príjem tepelne upravenej zeleniny u väčších detí bol nižší, treba zamerať úsilie na zachovanie, prípadne zvýšenie príjmu zeleniny.

graf_detska_obezita.JPG

Dostatok spánku pre štíhlu líniu
Jedným z kľúčových výsledkov štúdie IDEFICS je poznatok, že existuje výrazná súvislosť medzi trvaním spánku a rizikom vzniku nadváhy a obezity. Vedci počítali hodiny spánku od pondelka do štvrtka ako mieru zvyčajného spánku. U predškolských detí, ktoré spávali v noci menej ako 9 hodín, bolo významne vyššie riziko, že budú mať nadváhu. Okrem toho, u školských detí, ktoré spávali menej ako 11 hodín, bolo o 40 % vyššie riziko, že budú mať nadváhu, a dokonca o 300 % vyššie riziko v prípade, že spávali menej ako 9 hodín. Potenciálny čas spania trávili deti zvyčajne sledovaním TV alebo videohrami. Toto sa vzťahuje hlavne na chlapcov. Zabezpečenie dostatku spánku u detí môže byť teda jednou zo stratégií boja proti detskej obezite, čo znamená, že treba obmedziť čas sledovania médií.

Prostredie podporujúce pohyb
Štúdia IDEFICS ukázala, že deti, ktoré sa viac pohybovali (športovali alebo chodili do školy pešo/na bicykli) a deti, ktoré trávili pred obrazovkou (TV, DVV, počítač) menej ako 14 hodín týždenne, boli menej náchylné na nadváhu či obezitu. Deti boli tiež podrobené behovému testu na zistenie telesnej kondície. Podľa očakávania, chlapci sú na tom lepšie ako dievčatá. Keď však porovnáme 6- a 9-ročných chlapcov a dievčatá, vidno, že úroveň telesnej zdatnosti klesá.

Je teda zrejmé, že musíme deti stimulovať, aby sa viac hýbali. Výskumníci sledovali 344 žiakov v Nemecku, aby zistili, či ich každodenný pohyb je v súlade s dostupnosťou pohybu v danom prostredí. Dostupnosť pohybu bola definovaná ako prepojenie na cesty, hustota chodníkov a cyklistických trás, množstvo a vzdialenosť ihrísk, voľných zelených priestorov a športovísk. Podľa rodičov, deti žijúce v oblastiach s vyššou dostupnosťou pohybu (dobrý prístup k hrám a pohybu vonku) sa pohybovali po vonku priemerne najmenej o 15 minút dlhšie ako deti, ktoré bývajú v oblastiach s nízkou dostupnosťou. Táto informácia je dôležitá pre komunálnych politikov a ľudí, ktorí plánujú novú výstavbu a environmentálnu štruktúru. Keď chceme, aby sa deti hýbali, musíme im poskytnúť prostredie, ktoré im to umožní.

Význam rodiny
Okrem spánku a pohybovej aktivity je významným faktorom, súvisiacim so vznikom nadváhy a obezity u detí, rodina. S hmotnostným statusom detí zreteľne súvisí vzdelanie a príjem rodičov: deti z rodín s nízkym príjmom mali o 50 % vyšší predpoklad k obezite v porovnaní s deťmi z vysokopríjmových rodín. Čiastočne sa to dá vysvetliť horšou kvalitou stravy u nízkopríjmových skupín. Vyššiu náchylnosť na obezitu majú aj deti z rodín migrantov, aj keď sa to v rámci štúdie nepotvrdilo vo všetkých európskych štátoch. Pozoruhodné je, že deti z neúplných rodín sú na obezitu náchylnejšie v porovnaní s deťmi z úplných rodín. Navyše, deti, ktoré majú aspoň jedného rodiča s nadváhou alebo obezitou, sú na nadváhu či obezitu náchylnejšie.

Súvislosť medzi telesnou hmotnosťou a chuťovými preferenciami
Výskumníci IDEFICS posúdili chuťové preferencie 1 575 detí vo veku od 6 rokov. Každému dieťaťu predložili dva páry potravín a nechali ho vybrať, ktorý mu viac chutí. Pár potravín pozostával buď z dvoch krekerov alebo z dvoch pohárov jablkovej šťavy. V každom páre bola jedna klasická potravina (normálny kreker alebo šťava) a jedna upravená. Upravené potraviny boli krekery s väčším množstvo tuku, soli alebo glutamanu sodného, alebo jablková šťava s pridaným cukrom alebo arómou. Zistilo sa, že deti, ktoré majú nadváhu alebo sú obézne, častejšie uprednostňovali šťavu s prídavkom cukru v porovnaní s deťmi, ktoré mali normálnu hmotnosť. Podobne, deti s nadváhou a obezitou uprednostňovali krekery s pridaným tukom. Deti, ktoré dávali prednosť vysokotučným krekerom, skonzumovali počas týždňa viac vysokotučných potravín. Žiadne dieťa nedalo prednosť krekerom, ktoré obsahovali viac soli alebo glutamanu sodného. V rôznych európskych krajinách boli výsledky rovnaké.

O srdce sa treba začať starať zavčasu
Vysoká prevalencia nadváhy a obezity, ktorá sa prejavuje už u malých detí, vplýva na prevalenciu ochorenia srdca v ďalšom živote. Z väčšiny obéznych detí sa stávajú obézni dospelí. Tieto deti pochádzajú tiež z rodín, kde je ochorenie srdca rodinnou anamnézou. Preto je veľmi dôležité začať s identifikáciou detí, ktoré sú ohrozené v ďalšom živote ochorením srdca. Výskumníci v rámci štúdie IDEFICS vypracovali tzv. združené rizikové skóre (clustered-risk score), ktoré zohľadňuje u detí krvný tlak, hladinu krvného cukru, lipidy v krvi a hmotnosť. Pomocou tohto skóre sa dá už u dieťaťa odhadnúť riziko vzniku ochorenia srdca v neskoršom živote. Vedci si v rámci štúdie všimli, že uvedené rizikové faktory ochorenia srdca má veľký podiel detí. Je to zarážajúce, čo poukazuje na skutočnosť, že s prevenciou obezity detí je potrebné začať zavčasu ako s nevyhnutnou podmienku prevencie ochorenia srdca v neskoršom živote.

Podrobnosti zo štúdie
Do tejto rozsiahlej európskej štúdie bolo zahrnutých 16 224 detí od 2 do 10 rokov aj s ich rodičmi.4 Na štúdii sa zúčastnili štáty: Belgicko, Švédsko, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Španielsko, Cyprus a Taliansko. Znamená to, že ide o vhodné rozloženie v rámci Európy. Vykonal sa celý rad meraní u detí a ich rodičov, od jednoduchých dotazníkov o stravovacích návykoch, zisťovania telesnej hmotnosti a krvného tlaku, až po analýzy krvi a moču. V záujme genetickej štúdie boli 5 000 deťom odobraté vzorky na DNA. Skombinovanie informácií z rôznych výskumných stredísk bolo obrovskou výzvou pri naplánovaní prehľadu o výžive, lebo v každej krajine sú dostupné iné potraviny a iné stravovacie zvyklosti. Výskumníci boli schopní štandardizovať všetky merania v rámci jednotlivých krajín, čím sa zabezpečila dobrá kvalita údajov a ich porovnateľnosť. Tieto štandardizované výsledky sú veľmi dôležité, lebo sa dajú využiť pri ďalších multinárodných štúdiách.

Záverečná fáza štúdie IDEFICS
Štúdia IDEFICS pokračuje a nachádza sa vo svojej finálnej fáze. Výskumníci IDEFICS teraz skúmajú, ako môžu stravovacie návyky detí vplývať na to, že budú mať nadváhu alebo obezitu. Budú sledovať zaužívané stravovacie návyky a zisťovať, či súvisia so zmenou hmotnosti príslušných európskych detí, pričom budú odporúčať také stravovacie návyky, aby deti mali väčšiu možnosť zachovať si zdravú hmotnosť.

Ďalej sa výskumníci zamerajú na vytvorenú génovú databázu, aby zistili, ako tieto gény súvisia s obezitou a príslušnými ochoreniami, napríklad inzulínovou rezistenciou, v kombinácii s rozličnými faktormi životného štýlu.

Napokon budú výskumníci pokračovať v sledovaní detí po implementácii viacerých zmien v oblasti stravovania a životného štýlu. Chcú zistiť, ktoré zmeny sú účinné a ktoré iniciatívy sú najúčinnejšie pri prevencii nadváhy, obezity a súvisiacich ochorení. Takýmto spôsobom bude možné po ukončení štúdie vykonať nové preventívne stratégie vrátane pokynov a odporúčaní.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať