HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Pracovná ponuka: AZURE DATA CLOUD ŠPECIALISTA za 7700 € mesačne

Tlačové správy
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure Data Cloud špecialistu na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Interné číslo 200709B
Názov pozície ☁ Azure Data Cloud špecialista
Predpokladaná suma plnenia 6800 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava / OffSite
Termín 20.07.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 20.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 5 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • zber, analýza, riešenie požiadaviek pre BI riešenia a reporting
 • návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie
 • implementácia požiadaviek (Azure Data FactoryAzure Databricks)
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE

POŽIADAVKY

 • min. 2-ročná prax v oblasti BI / DWH / Reporting
 • praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory
 • praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks
 • znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud
 • veľmi dobrá znalosť PostgreSQL
 • skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov
 • skúsenosti s Azure DevOps
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • praktická znalosť UML a mapovania na dátový model
 • praktická znalosť mapovania GUI na dátový model
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 •  
 • výhodou: znalosť Azure Logic Apps, Azure Application Insights
 • výhodou: skúsenosti s Python
 • výhodou: skúsenosti s MS SQL
 • výhodou: skúsenosti s PowerBI
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)
 •  
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať