SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Linux / Záver / 45. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Je to až neu­ve­ri­teľ­né, ale to­to je už šty­rid­sia­ta sied­ma časť se­riá­lu. Zna­me­ná to, že se­riál po­kra­čo­val viac ako 5 ro­kov a je čas bi­lan­co­vať – zhr­núť je­ho ob­sah a zhod­no­tiť vý­znam.

Ob­sah se­riá­lu

Se­riál Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne vzni­kol na zá­kla­de po­tre­by opí­sať is­té čr­ty Li­nuxu sú­vi­sia­ce s prog­ra­mo­va­ním ap­li­ká­cií. Zdro­jo­vé kó­dy prík­la­dov, kto­ré bo­li príl­ohou se­riá­lu OpenGL v Li­nuxe, bo­li pí­sa­né po­mo­cou nás­tro­jov Li­nuxu, v pros­tre­dí Li­nuxu bo­li prek­la­da­né a spúš­ťa­né. Prá­ve pre­to bo­li pr­vé čas­ti toh­to se­riá­lu ve­no­va­né in­šta­lá­cii a kon­fi­gu­rá­cii Li­nuxu. Nes­kôr sme sa za­obe­ra­li hľa­da­ním náh­ra­dy ap­li­ká­cií, kto­ré sme pô­vod­ne bež­ne po­uží­va­li vo Win­dows. Pre­to­že člán­ky vzni­ka­li kom­plet­ne v Li­nuxe, za­ča­li sme sa ve­no­vať nie­len Li­nuxu a je­ho prog­ra­mo­va­cím nás­tro­jom, ale aj texto­vým, gra­fic­kým a mul­ti­me­diál­nym edi­to­rom.

Ho­ci sme prog­ra­mo­va­li čis­to v Li­nuxe, stá­le bo­lo tre­ba rie­šiť otáz­ky vzá­jom­nej spo­lup­rá­ce Li­nuxu s Win­dows. Čo­raz čas­tej­šie sme sa stre­tá­va­li s po­žia­dav­ka­mi sprís­tup­niť úlož­ný pries­tor jed­né­mu či dru­hé­mu OS, s po­tre­bou zdie­ľať tla­čiar­ne či „po­sta­viť“ jed­no­duc­hý webo­vý server. Na rad priš­la in­šta­lá­cia a opis po­uži­tia rôz­nych li­nuxových ap­li­ká­cií. Pri­tom sme sa ve­no­va­li nie­len ap­li­ká­ciám ur­če­ným pre Li­nux, ale po­kú­si­li sme sa do Li­nuxu nain­šta­lo­vať aj pár ap­li­ká­cií ur­če­ných pre Win­dows.

Nas­le­do­val blok člán­kov o tom, ako mož­no v Li­nuxe rie­šiť pri­pá­ja­nie exter­ných za­ria­de­ní, vy­rá­bať DVD fil­my, MP3 sklad­by a edi­to­vať webo­vé strán­ky. V zá­ve­re sme sa po­kú­si­li pres­kú­mať mož­nos­ti vir­tua­li­zá­cie a od­dých­li sme si pri opi­se gra­fic­kých edi­to­rov.

Vý­znam se­riá­lu

Pr­vé čas­ti se­riá­lu bo­li ur­če­né naj­mä na príp­ra­vu pros­tre­dia na prog­ra­mo­va­nie gra­fic­kých ap­li­ká­cií. Nes­kôr som však zis­til, že nes­ta­čí iba nain­šta­lo­vať OS, po­treb­né kniž­ni­ce a kom­pi­lá­tor. Pri prog­ra­mo­va­ní som po­tre­bo­val vy­rá­bať ob­ráz­ky, vi­deá, hud­bu. Ap­li­ká­cie som chcel zdo­ku­men­to­vať a pre­zen­to­vať. To všet­ko som po­ža­do­val od Li­nuxu.

Na inter­ne­te a v kníh­ku­pec­tvách som sí­ce po­stup­ne nac­hád­zal útr­žko­vi­té in­for­má­cie o tom, ako tie­to úlo­hy spl­niť, ale po­dob­né se­riá­ly, resp. člán­ky bo­li buď jed­noú­če­lo­vé, pí­sa­né veľ­mi od­bor­ne, ale­bo vo väč­ši­ne prí­pa­dov bo­li ve­no­va­né „server­ov­ým“ schop­nos­tiam Li­nuxu. Opis rie­še­ní sie­ťo­vej ko­nek­ti­vi­ty, nas­ta­ve­nia rôz­nych dru­hov server­ov ale­bo in­for­má­cie o per­so­nál­nych, bez­peč­nos­tných, ap­li­kač­ných a iných vlas­tnos­tiach Li­nuxu bo­li sí­ce lá­ka­vé, za­ují­ma­vé a ur­či­te opod­stat­ne­né, ale ne­do­ká­za­li rých­lo a jed­no­duc­ho od­po­ve­dať na mo­je otáz­ky.

Prob­lé­my s vy­so­kou, čas­to až preh­na­nou od­bor­nos­ťou niek­to­rých člán­kov, kto­ré po­ža­do­va­li od či­ta­te­ľa nad­prie­mer­nú zna­losť prá­ce v Li­nuxe, ma pri­vied­li na myš­lien­ku prip­ra­viť se­riál, v kto­rom by som či­ta­te­ľom vy­svet­lil ve­ci jed­no­duc­hšie, čas­to až po­lo­pa­tis­tic­ky. Mo­ju sna­hu umoc­ňo­val fakt, že dr­vi­vá väč­ši­na člán­kov či rád po­sky­to­va­ných na inter­ne­te vied­la do sle­pej ulič­ky. Mno­ho po­stu­pov som ne­do­ká­zal ap­li­ko­vať, ne­bo­li fun­kčné, bo­li zlo­ži­té, zby­toč­ne od­bor­ne nad­hod­no­te­né a pre lai­ka ne­poc­ho­pi­teľ­né. Naj­viac ma ve­de­li nah­ne­vať tzv. za­ru­če­ne fun­kčné po­stu­py, kto­ré prá­ve na mo­jom po­čí­ta­či ne­fun­go­va­li tak, ako sa chvá­li­li ich auto­ri. A prá­ve pre­to som chcel na­pí­sať se­riál pre za­čia­toč­ní­kov, kto­rý by ob­sa­ho­val ná­vo­dy, ra­dy a po­stu­py, kto­ré bu­dú fun­go­vať vždy a vša­de.

Na vý­hra­dy niek­to­rých či­ta­te­ľov k neak­tuál­nos­ti ob­sa­hu člán­kov som rea­go­val tým, že člán­ky som prip­ra­vo­val a uve­rej­ňo­val v prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov a je sa­moz­rej­mé, že ča­som stra­ti­li na ak­tuál­nos­ti. Stá­le som však tvr­dil (a vždy si bu­dem za tým stáť), že to, čo som v člán­koch na­pí­sal, je prav­di­vé a fun­kčné. Všet­ky po­stu­py som od­skú­šal a sna­žil sa uviesť v po­do­be zro­zu­mi­teľ­nej pre kaž­dé­ho, nie­len pre ma­lú sku­pi­nu od­bor­ní­kov. Ten­to se­riál bol ur­če­ný pre oby­čaj­ných ľu­dí, kto­rí ma­jú zá­ujem prejsť od Win­dows k Li­nuxu. Nik­dy som v ňom ni­ko­ho neod­rád­zal od po­uží­va­nia Win­dows, či­ta­te­ľom som iba uka­zo­val, ako sa da­jú rov­na­ké úlo­hy rie­šiť v inom ako v bež­ne po­uží­va­nom OS.

Li­nux pre bež­ných po­uží­va­te­ľov

Ja sám po­uží­vam Li­nux už viac ako de­sať ro­kov s tým, že s je­ho po­mo­cou rie­šim všet­ky úlo­hy či už do­ma v súk­ro­mí, ale­bo v prá­ci. Nap­riek to­mu sa ne­po­va­žu­jem za od­bor­ní­ka. Vždy ma za­ují­ma­la po­uží­va­teľ­ská strán­ka ve­ci. Li­nux ne­po­va­žu­jem za sys­tém, v kto­rom sa mu­sím do­ne­ko­neč­na vŕtať. Po­tre­bu­jem ho na rých­lu, jed­no­duc­hú a naj­mä pro­duk­tív­nu prá­cu. Ďaku­jem všet­kým či­ta­te­ľom za ich po­dpo­ru. V prí­pa­de po­tre­by som prip­ra­ve­ný na­ďa­lej rie­šiť otáz­ky tý­ka­jú­ce sa po­uží­va­nia Li­nuxu bež­ný­mi po­uží­va­teľ­mi. Všet­ky čas­ti se­riá­lu mož­no stiah­nuť z mo­jej inter­ne­to­vej strán­ky www.sof­ten­gi­ne.sk.

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať